• Vi arbetar medvetet med en arbetsplanering som ger ett bra logistiskt flöde i vårat dagliga arbete. Vi ska hushålla med råvaror och undvika spill i största möjliga mån. Med detta i kombination med den senaste miljötekniken så är vår strävan att minimera utsläppen från våra fordon och tillverkningsprocessen.
 • Vi ska ständigt förbättra tillverkningsmetoder ur ett miljöperspektiv och främja återvinning av de produkter som vi tillverkar. Vi ska tillverka miljöanpassade produkter som motsvarar kundernas krav på produktsäkerhet och produktkvalitet.Vi har i juli 2008 skapat en rutin för hantering/sortering av miljöfarligt avfall.
 • Vi ska sträva efter att ha kunskap och vilja att anpassa till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
 • Vi ska tillverka miljöanpassade produkter som håller högsta krav på produktsäkerhet och kvalitet.
 • Vi ska hushålla med råvaror och undvika spill så långt som det är möjligt.
 • Vi ska minimera vårt användande av energi och hushålla med vatten.
 • Vi ska hålla oss informerade och tillämpa miljövänlig teknik med höga krav på luftkvalitet och vatten.
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att uppfylla minst de krav som lagar och förordningar föreskriver.
 • Vi ska fortlöpande involvera och utbilda medarbetare i vårat miljöarbete.
 • Vi ska ständigt förbättra tillverkningsmetoder ur miljöperspektiv och främja återvinning av de produkter som vi tillverkar.
 • Vi val av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter ska där det är ekonomiskt rimligt det mest miljövänliga alternativet väljas.
 • Avfall och restprodukter från verksamheten ska hanteras enligt författningskrav och riktlinjer i våra rutiner.
 • Vi ska tillsammans med anlitad expertis ha en så god kunskap om miljöfrågor för att på ett så tidigt stadium som möjligt kunna förebygga framtida krav från myndigheter och nya lagar.